This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to browse this site, you agree to our Cookie policy. Read more Accept

Terms of use

1. Izdarot pirkumu interneta veikalā www.FastDeliveryCarParts.com Pircējs ar Pārdevēju noslēdz distances pirkšanas un pārdošanas līgumu. Pirkšanas un pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs interneta veikalā ir izvēlējies preci un ievietojis to pirkumu grozā, apstiprinājis savu piekrišanu šiem Noteikumiem un veicis pasūtījuma apmaksu.
1.1. Izmantojot preču atlases vai meklēšanas rīku izvēlieties produktu, kuru vēlaties iegādāties.
1.2. Pirkumu grozu var rediģēt vai dzēst. 
1.3. Turpinot pirkumu nākamajā solī ir jāievada precīza piegādes adrese un pircēja kontaktinformācija. Reģistrētiem klientiem šī informācija tiek piedāvāta izvēlei no saglabātajiem klienta datiem.
1.4. Pircējs ir atbildīgs par piegādes adreses un kontaktinformācijas pareizumu.

2. Preču piegāde
2.1. Pircējs pirms piegādes veida izvēles ir informēts par preču piegādes laiku noliktavā. Atkarībā no izvēlētā piegādes veida piegādes laiks no noliktavas uz pircēja norādīto piegādes adresi var mainīties. 
2.2. Piegādes maksa tiek pievienota pirkumam pēc piegādes veida izvēles un ir iekļauta pirkuma summā. 
2.3. Pircējs var norādīt papildus informāciju komentāra laukā. 
2.4. Pirkums tiek piegādāts pircējam viņa izvēlētajā veidā.

3. Atteikuma tiesības un kārtība
3.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma sazinoties ar pārdevēju jebkurā no pārdevēja kontaktos norādītajiem veidiem. Pircējam atsakoties no preces līdz tam kad tā tika izsūtīta, tiek atgriezta nauda par pirkumu pilnā apmērā. Pircējam atsakoties no preces pēc tam kad tā tika izsūtīta, pēc preces atgriešanas pircējam tiek atgriezta nauda par preci atņemot preces piegādes izdevumus. Atteiktās preces nogādāšanu atpakaļ pārdevējam apmaksā pircējs. 
3.2. Atteikuma tiesību realizēšana.
3.2.1. Pēc nopirktās Preces saņemšanas Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, par to informējot Pārdevēju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, un atgriezt Preci nenorādot Preces atgriešanas iemeslu nogādājot to uz Pārdevēja faktisko adresi.
3.2.2. Izmantojot atteikuma tiesības un piesakot Preces atgriešanu, Pircējam Prece ir jānogādā atpakaļ Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu izsūtīšanas dienas. Pēc šī termiņa Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preci atpakaļ. 
3.2.3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pircējs sedz visus izdevumus pilnā apmērā, kas ir saistīti ar Preces nosūtīšanu/nogādāšanu atpakaļ ražotājam, ja Prece ir Pasūtīta no ražotāja noliktavas speciāli Pircējam.
3.2.4. Atteikuma tiesību realizācija ir piemērojama tikai Fiziskajām personām.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
4.1. Pārdevēja tiesības.
4.1.1. Neuzsākt pasūtījuma izpildi gadījumā, ja nav saņemta pasūtījuma apmaksa par Pircēja pasūtīto preci.
4.1.2. Vienpusējā kārtā pārtraukt līguma darbību un realizēt preci trešajām personām, ja prece no Pircēja puses netiek pieprasīta 14 kalendāro dienu laikā, skaitot no preces ienākšanas Pārdevēja noliktavā. 
4.1.3. Jebkurā brīdī atteikties izpildīt pasūtījumu, ja kādu neatkarīgu no Pārdevēja iemeslu dēļ izpildīt pasūtījumu izrādās neiespējams vai tā izpilde ir būtiski traucēta. Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma izpildes atcelšanu pa e-pastu vai pa tālruni. Pēc Pircēja lūguma, Pārdevējs apņemas rakstiski pamatot pasūtījuma izpildes atteikumu. Pasūtījuma izpildes atteikuma gadījumā, Pārdevējs apņemas 5 darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudas summu. 
4.1.4. Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt kompensāciju vai atteikties pieņemt atgrieztu Preci, kura ir bojāta, pārveidota, nav pilnā komplektācijā vai tā kādā citā veidā ir zaudējusi savu sākotnējo izskatu vai saturu.
4.1.5. Bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt tiesības izmantot interneta veikalu www.FastDeliveryCarParts.com un/vai dzēst Pircēja reģistrāciju interneta veikalā, ja Pircējs cenšas traucēt interneta veikala darbību, vai pārkāpj šī līguma noteikumus. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja zaudējumiem, kas radušies iepriekš minēto darbību rezultātā.
4.1.6. Pēc saviem ieskatiem ierobežot piedāvājamās preces vai pārtraukt pieeju Pircējam interneta veikalā, kā arī ierobežot vai pārtraukt iespēju veikt pirkumu Pircējam, kurš nepilda uzņemtās saistības, iepērkoties Interneta veikalā. 
4.1.7. Celt prasības pret Pircēju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nepamatoti atsakās pieņemt preci un/vai ir maldinājis Pārdevēju. 
4.1.8. Pārdevējam ir arī citas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem un LR normatīvajiem aktiem.
4.2. Pārdevēja pienākumi. 
4.2.1. Iepazīstināt Pircējus ar šiem Noteikumiem pirms pirkuma apmaksas. 
4.2.2. Radīt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi lietot interneta veikalu nesniedzot garantijas par interneta veikala darbību un datu apmaiņas traucējumiem. Pārdevējs nenes atbildību par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar interneta veikala www.FastDeliveryCarParts.com darbības traucējumiem. 
4.2.3. Sniegt informāciju par preci un tās izgatavotāju. 
4.2.4. Piegādāt Pircējam viņa pasūtītās preces atbilstoši šiem Noteikumiem pircēja izvēlētajā veidā. Informēt Pircēju par piegādes nosacījumu izmaiņām un vienoties par pasūtījuma gaitu.
4.2.5. Informēt Pircēju par pasūtījuma statusu rakstiski uz Pircēja norādīto e-pastu vai mutiski pa telefonu.
4.2.6. Nodrošināt Pircējam izmantot atteikuma tiesības. 
4.2.7. Izskatīt Pircēja pretenzijas, risināt tās atkarībā no iespējām un Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

5. Pircēja tiesības un pienākumi. 
5.1. Pircēja tiesības. 
5.1.1. Iegādāties preces interneta veikalā www.FastDeliveryCarParts.com saskaņā ar preces iegādāšanās noteikumiem.
5.1.2. Pieprasīt atgriezt apmaksu gadījumā, ja Pārdevējs nevar izpildīt līguma noteikumus. 
5.1.3. Izmantot atteikuma tiesības. 
5.1.4. Iesniegt pretenzijas par preces funkciju zudumu tās ekspluatācijas laikā tajos gadījumos, uz kuriem attiecas preces izgatavotāja garantijas saistības. 
5.1.5. Pircējam ir arī citas tiesības saskaņā ar preces iegādāšanās noteikumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un LR normatīvajiem aktiem.
5.2. Pircēja pienākumi. 
5.2.1. Iepazīties ar preces iegādāšanaās noteikumiem. 
5.2.2. Noformējot pasūtījumu, pārliecināties par preces atbilstību meklētājai. 
5.2.3. Šaubu gadījumā izmantot pasūtījuma komentāra lauku vai pirms pasūtīšanas sazināties ar pārdevēju.
5.2.4. Norādīt precīzu piegādes adresi un kontaktinformāciju.
5.2.5. Saņemot preci parakstīt dokumentus, kas apliecina preces saņemšanu no Pārdevēja. 
5.2.6. Izlabot savus personas datus interneta veikala www.FastDeliveryCarParts.com lietotāja profilā datu izmaiņu gadījumā. 
5.2.7. Nenodot trešajām personām savus interneta veikala www.FastDeliveryCarParts.com pieslēgšanās datus. 
5.2.8. Ievērot preces iegādāšanās noteikumus, nepārveidot preci, saglabāt preces komplektāciju iepakojumu tās sākotnējā stāvoklī preces saņemšanas brīdī.

6. Preces cena un apmaksa. 
6.1. Pasūtījuma summa veidojas no preces vai visu pasūtīto preču cenu summas un piegādes maksas, ja tāda tiek piemērota pircēja izvēlētajam pasūtījuma piegādes veidam.
6.2. Preču cenas tiek noteiktas eiro valūtā (EUR). Izvēloties preci pircējs var mainīt valūtas uzstādījumus un redzēt preces cenu citās valūtās. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ieskaitīts cenā. Pārdevējs nav atbildīgs par izdevumiem kādi var rasties pircējam saņemot pasūtījumu pircēja norādītajā piegādes valstī. 
6.3. Pircējs veic pasūtījuma apmaksu pasūtījuma pēdējā solī pēc pirkšnas noteikumu iepazīšanās apstiprināšanas. Bez pirkšanas noteikumu apstiprināšanas pasūtījuma apmaksa nav iespējama.
6.4. Pēc pasūtījuma apmaksas pircējs saņem pasūtījuma apstiprinājumu ar pasūtijuma numuru, pasūtīto preču sarakstu, daudzumu, cenām, piegādes maksu, pirkuma summu, preču piegādes datumu pārdevēja noliktavā.

7. Preces kvalitāte.
7.1. Par preces kvalitāti un atbilstību Pircējs pārliecinās preces 
saņemšanas brīdī.
7.2. Pretenzijas par bojājumiem un neatbilstību pēc tam netiek pieņemtas.
7.3. Ja Preces eskpluatācijas laikā rodas šaubas par preces kvalitāti, pircējam ir jāveic preces apskate tuvākajā auto servisa uzņēmumā un jāinformē pārdevējs rakstiski pievienojot auto servisa uzņēmuma tehnisko atzinumu un preces attēlus, vai jāierodas personīgi ar preci pie pārdevēja. 

8. Garantija. 
8.1. Precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. Ja garantijas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces garantijas apkalpošana tiks veikta saskaņā ar preces ražotāja noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
8.2. Garantijas periods sākas no brīža, kad Pārdevējs nodod preci Pircējam.
8.3. Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces apmaiņu. Pircējam ir tiesības pieprasīt atgriezt iemaksāto naudu gadījumā, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laikā posmā.
8.4. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam jāiesniedz brīvā formā noformētu reklamāciju, pievienojot auto servisa oficiālu slēdzienu par rezerves daļas kvalitātes problēmu, nosūtot to uz e-pasta adresi info@fastdeliverycarparts.com. Reklamācijā nepieciešams norādīt Pircēja vārdu un uzvārdu, Pircēja adresi, preces pasūtīšanas datumu, rezerves daļas numuru un pasūtījuma numuru, kā arī aprakstīt preces ražošanas defektu. Ja ražošanas defekts ir vizuāls, tad reklamācijai jāpievieno informatīvi labas kvalitātes produkta attēli.
8.5. Garantijas pakalpojuma saņemšanai Pircējam nepieciešams saglabāt un uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu, kā arī nogādāt preci Pārdevējam.
8.6. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas par kurām pircējs un pārdevējs nevar vienoties tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām un atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.

9. Pārdevējs nav atbildīgs:
9.1. par preces bojājumiem, kuri izraisīti Pircēja nolaidības dēļ.
9.2. par bojājumiem, kas radušies preces nepareizas izmantošanas rezultātā.
9.3. par dabīgo produkta nolietojumu tam atbilstošas lietošanas apstākļos.
9.4. ja prece ir uzstādīta auto servisā bez uzstādīšanai vajadzīgā aprīkojuma un uzstādītāja kvalifikācijas.

10. Pušu atbildība.
10.1. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības gadījumā, ja Pircējs ir noformējis pasūtījumu, neveicot preču identifikāciju un atbilstības pārbaudi pēc tā transporta līdzekļa datiem, kuram prece tiek iegādāta.
10.2. Pircējs ir atbildīgs par visiem darījumiem, kas veikti, izmantojot viņa lietotājvārdu un paroli interneta veikalā www.FastDeliveryCarParts.com
10.3. Pircējs ir atbildīgs par nepareizu rezerves daļas identifikācijas numura norādīšanu, un tā rezultātā nevajadzīgas rezerves daļas saņemšanu. 
10.4. Par pirkšanas un pārdošanas līguma pārkāpumiem puses atbildīgas Latvijas Republikas juridisko aktu noteiktajā kārtībā.
10.5. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, kas veikti saskaņā 
ar šiem Noteikumiem, ja tādi ir radušies nepārvaramu apstākļu dēļ. 

11. Strīdu risināšanas kārtība.
11.1. Puses apņemas veikt visus pasākumus strīdu un domstarpību atrisināšanai pārrunu ceļā. 
11.2. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās pārrunu ceļā, visi strīdi ir jāizskata saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

12. Pirkšanas noteikumu stāšanās spēkā.
Noteikumi stājas spēkā pirms pasūtījuma apmaksas, kad Pircējs ir apstiprinājis savu piekrišanu visiem pirkšanas noteikumiem, ieklikšķinot atzīmi par pirkšanas noteikumu apstiprināšanu. Pasūtījuma pamaksa nav iespējama bez šīs atzīmes ieklikšķināšanas.
12.1. Pārdevēja preču aprakstos par automašīnas kreiso pusi tiek uzskatīta vadītāja vietas atrašanās puse skatoties automašīnas braukšanas virzienā.

13. Datu privātumu politika.
13.1. Mēs izmantojam tādas tehnoloģijas kā sīkdatnes vai unikālos identifikatorus, lai anonīmi identificētu jūsu datoru vai ierīci, lai mēs spētu sniegt labāku pakalpojama lietojamību. Mūsu sistēmas pieglabā informāciju par izmantoto web pārlūku, operētājsistēmu un IP adresi.
13.2. www.FastDeliveryCarParts.com var vākt informāciju, kas apliecina Jūsu personību, izmantojot tādus datus kā vārdu, adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi un var izmantot lietotāja profilā pieejamo informāciju. 
13.3. www.FastDeliveryCarParts.com personu datus glabā datus nenoteiktu laika posmu. 
13.4. www.FastDeliveryCarParts.com nedalās ar lietotāju profilu informāciju ar citiem uzņēmumiem vai pakalpojuma sniedzējiem.